Meshika Tacos

124 W. Latham Ave
Hemet, CA 92543
(951) 305-1221